Kolejový obvod SKO-05

Sériový kolejový obvod SKO-05 s frekvencí napájecího napětí 75 Hz vychází ze zapojení sériového kolejového obvodu SKO-21 či SKO-22, které jsou využívány na spádovištích k detekci obsazení a volnosti kolejových úseků. Frekvence napájecího napětí a doplněný fázový detektor pro kolejový obvod SKO-05 umožní provoz tohoto sériového kolejového obvodu na kolejišti s nezávislou trakcí a s elektrickou trakcí 25 kV 50 Hz nebo v jejich těsné blízkosti a v místech s možným ovlivněním kolejových obvodů rušivým indukovaným napětím kmitočtu 50 Hz.

Obchodně – technická dokumentace kolejového obvodu SKO-05:
  • technické podmínky pro kolejový obvod SKO-05 TP SaZ 10/2006
  • Pokyny pro použití kolejových obvodů SKO-05 na spádovištích T SaZ 10/2006

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro kolejový obv. SKO-05 vydán zaváděcí list ZL 06/2008-SZ opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení: