Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) je společnost První SaZ Plzeň a.s., IČO: 263 29 921, Sídlo: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 915, („Správce“ nebo „my“), která shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro účely vymezené níže.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů uživatelů webových formulářů („Subjekt údajů“ nebo „Vy“).

  1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro tyto účely:

  1. Vypořádání vašeho dotazu / podnětu / žádosti (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR);
  2. ochrana oprávněného zájmu Správce, tj. ochrana práv a právem chráněných Správce, například ochrana webových stránek před zneužitím, ochrana před případnými právními nároky vůči Správci (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pro výše uvedené účely zpracováváme Vaše jméno, příjmení, e-mail a obsah zprávy.

  1. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 24 měsíců.

  1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým smluvně sjednaným zpracovatelům osobních údajů. Jedná se např. o zpracovatele zajišťující služby v souvislosti s provozem webových stránek. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

  1. POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě webových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Na webových stránkách https://prvni-saz.cz aktuálně využíváme pouze následující cookie

Název Popis a životnost Kategorie
PHPSESSID Nativní součást jazyka PHP, používá se k vytvoření relace uživatele a k předávání stavových dat prostřednictvím dočasného souboru cookie, který vyprší po zavření prohlížeče. Funkční
  1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako Subjekt údajů máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii)  na opravu nepřesných nebo nepravdivých či doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž Správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo na přenositelnost údajů.

Práva lze uplatnit písemně na adrese Správce nebo e-mailem na spolecnost@prvni-saz.cz.

Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od května 2018. Datum poslední aktualizace březen 2023.