Alternativní napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení z FVE

Pro přejezdové zabezpečovací zařízení typové konstrukce PZZ-K s minimalizovanou spotřebou elektrické energie, lze jeho napájení zálohované reléovou baterií doplnit na úrovni elektrické přípojky o alternativní napájení PZS z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše technologického domku vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Pro alternativní systém napájení PZS s využitím FVE je nutné z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zařízení PZS splnit následující podmínky:

  1. Může být použito pouze přejezdové zabezpečovací zařízení kategorie PZS 3SB(N)L dle ČSN 34 2650 ed.2, pro který přenos informace o stavu přejezdu na hnací vozidlo zajišťují přejezdníky.
  2. Systém PZS typu PZZ-K svojí skladbou komponentů a jeho návrhem být upraven pro minimalizovanou spotřebu elektrické energie.
  3. Reléová baterie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude dostatečně kapacitně předimenzovaná tak, aby překlenula případné déle trvající výpadky napájení napětím 230 V, 50 Hz AC.
Obchodně – technická dokumentace napájení PZS s FVE:
  • Alternativní napájení PZS typu PZZ-K s využitím Fotovoltaické elektrárny · TP SaZ 13/2012
  • Technický popis, pokyny pro projektování, pokyny pro montáž a údržbu pro alternativní napájení PZS typu PZZ-K s využitím fotovoltaické elektrárny · T SaZ 13/2012

Po úspěšném schvalovacím procesu bylo pro systém Alternativního napájení PZS typu PZZ-K s využitím Fotovoltaické elektrárny vydána zpráva o hodnocení bezpečnosti a provozovatelem železniční dopravní cesty byl vydán schvalovací list opravňující k použití v síti SŽDC v ojedinělé aplikaci vždy se souhlasem provozovatele a dle zpracované obchodně – technické dokumentace.